USLOVI KORIŠĆENJA – ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Roma company d.o.o. Zemun, Ul. Milana Rešetara br.11 će podatke koje ovim putem dostavite koristiti u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u svrhe pravovremenog obaveštavanja o akcijama i ponudama Roma company doo od strane ovlašćenih lica preduzeća. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost potrebno je da pošaljete e-mail sa ličnim podacima na adresu odjava@roma.rs ili poštom opoziv date saglasnosti na adresu Roma company d.o.o., Zemun, Milana Rešetara br.11, 11000 Zemun.

Registracijom potvrđujem da sam upoznat sa uslovima korišćenja datih podataka i dajem saglasnost za obradu istih od strane Roma company d.o.o.

 

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009-dr. zakon, 68/2012-odluka US i 107/2012), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom kupovine u internet prodavnici ROMA COMPANY DOO ZEMUN kao rukovalac podataka, daje sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

 

Identitet lica odgovornog za obradu podataka

Pravno lice: ROMA COMPANY PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE, DOO BEOGRAD (ZEMUN)
Adresa: Milana Rešetara 11, Beograd;
Matični broj: 07916299
Zakonski zastupnik: Nemanja Romandić, direktor;

 

Svrha prikupljanja i obrade podataka

Podaci se prikupljaju u svrhu pravovremenog obaveštavanja kupaca o akcijama i ponudama Roma company doo strane ovlašćenih lica preduzeća. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti.

 

Način korišćenja podataka

Podatke prikupljene prilikom trgovine putem interneta će se koristiti u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u svrhe pravovremenog obaveštavanja o akcijama i ponudama Roma company doo od strane ovlašćenih lica preduzeća. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti.

 

Lica koja koriste podatke

Podatke prikupljene prilikom trgovine putem interneta koriste lica koja su u Roma Company doo zaposlena na poslovima prodaje i marketinga u srazmeri sa poslom koji obavljaju. Pravni osnov prikupljanja i obrade podataka. Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja pristanak lica, koji to daje klikom na opciju „prihvatam“.

 

Opoziv pristanka na obradu podataka

Lice ima pravo da svoj pristanak na obradu podataka opozove u svakom trenutku tako što će poslati e-mail sa ličnim podacima na adresu odjava@roma.rs ili poštom opoziv date saglasnosti na adresu Roma company d.o.o., Zemun, Milana Rešetara br.11, 11000 Zemun. Nakon opoziva, Roma company nema pravo da vrši obradu podataka ni u svrhe predviđene ovim obaveštenjem.

 

Prava u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.(pravo na obaveštavanje, pravo na uvid, pravo na kopiju, itd…)